media/slider/1.jpg
Zrozumienie
media/slider/2.jpg
Zaufanie
media/slider/3.jpg
Zaangażowanie
media/slider/4.jpg
Zwyciężanie
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Uzyskaj bezpłatną informację:
g

Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego  Kancelaria adwokacka świadczy usługi:
 • kompleksowej pomocy prawnej przy tworzeniu spółek handlowych polegającą między innymi na opracowywaniu umów spółek oraz przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji w celu ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • wszelkich przekształceń  spółek;
 • zakładania fundacji i stowarzyszeń;
 • tworzenia oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce oraz spółek przez zagranicznych inwestorów;
 • bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego;
 • obsługi zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, w tym przygotowywanie regulaminów zarządów i rad nadzorczych
 • przygotowywania wszelkiego rodzaju uchwał
 • przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości układowej lub likwidacyjnej
 • przygotowywania propozycji układowych
 • zaskarżania czynności prawnych upadłego dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • reprezentacji w toku postępowania upadłościowego
 • przygotowywania i weryfikacji niezbędnej dokumentacji transakcyjnej,
 • udziału  w negocjacjach  warunków umów inwestycyjnych
 • monitorowania i doradztwa przy wykonywaniu zobowiązań z  zawartych  umów,
 • przygotowywania całości dokumentacji na potrzeby transakcji związanych z przekształceniami spółek osobowych w spółki kapitałowe lub kapitałowych w osobowe,
 • kompleksowej pomocy prawnej w procesach łączenia lub podziału spółek, 
 • doradztwa prawnego w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym obsługę prawną transakcji zbywania udziałów lub akcji,
 • obsługę prawną i doradztwo transakcyjne w procesach zbywania przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 • kompleksowa obsługa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • doradztwo w zakresie legalizacji samowoli budowlanych
 • obsługa procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego
 • przygotowanie projektów umów sprzedaży, najmu, dzierżawy jak również leasingu nieruchomości
 • przygotowanie umów o roboty budowlane, umów o wykonanie projektu
 • obsługa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej dla planowanej inwestycji
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji
 • doradztwa w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie m.in.  :
  • rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia Szkody
  • oznaczania przedsiębiorstwa, które może wprowadzić w błąd co do jego tożsamości,
  • opatrywania towarów lub usług w fałszywe  oznaczenia, które mogą wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania itp.
  • przekazywania, ujawnienia lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • naśladowania gotowego produktu innych podmiotów,
  • utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów produkcji lub świadczenie albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych podmiotów (dumping, ceny dumpingowe),
  • nakłaniania osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług,
  • nierównym traktowaniu niektórych klientów ,
  • prowadzeniu reklamy wprowadzającej w błąd lub z innych powodów niedozwolonej (reklama nierzeczowa, reklama porównawcza, reklama ukryta).
 • Reprezentacji na wszystkich etapach postępowania przed wszystkimi sądami w sprawach z zakresu prawa gospodarczego